اعضای شرکت

محسن طالبی


از بنیانگذاران اصلی آذر ارتباط، کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری، متخصص برنامه نویسی موبایل


از بنیانگذاران اصلی آذر ارتباط، کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری، متخصص سیستم های امنیتی


عضو تیم تخصصی آذر ارتباط کارشناس و متخصص برق الکترونیک

جعفر مسلمی


کارشناس روابط عمومی شرکت آذر ارتباط

تقی صفری


کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس حقوقی شرکت آذر ارتباط